Regulamin korzystania z usług agencji reklamowej Studio Victoria

1. Postanowienia ogólne

§1. Właścicielem a także Zleceniobiorcą usług jest firma: Studio Reklamowe VICTORIA Karina Adam ul. Ostroroga 7/1, 60-349 Poznań, NIP 972 052 54 45 REGON 630386925
§2. Znak firmowy Studio Reklamowe VICTORIA jest wyłączną własnością firmy Studio Reklamowe VICTORIA Karina Adam.
§3. Wszystkie znaki towarowe zamieszczone na stronie internetowej www.studio-reklamowe.pl są zastrzeżone przez swoich właścicieli. Nazwy produktów, znaki firmowe, symbole handlowe, nazwy handlowe, slogany są własnością odpowiednich firm i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich. Zabronione jest używanie jakichkolwiek symboli zamieszczonych na stronie internetowej www.studio-reklamowe.pl bez wyraźnej uprzedniej zgody wyrażonej pisemnie przez właściciela znaku, chyba, że przepisy prawa mówią inaczej. Dostęp do strony internetowej www.studio-reklamowe.pl nie stanowi przyznania, przez domniemanie, wykluczenie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących na stronie bez uprzedniej pisemnej zgody Studio Reklamowe VICTORIA Karina Adam lub innego właściciela takich znaków.
§4. Studio Reklamowe VICTORIA Karina Adam umożliwia wykonywanie usług zawartych w ofercie zamieszczonej na stronie internetowej www.studio-reklamowe.pl oraz w oferowanych cennikach.
§5. Studio Reklamowe VICTORIA Karina Adam zastrzega sobie prawo do publikacji w celach marketingowych na swojej stronie internetowej www.studio-reklamowe.pl zaprojektowanych i wykonanych prac bez uprzedniej zgody Zleceniodawcy.
§6. Oferta produktów oraz usług dostępna jest publicznie, zarówno dla osób prywatnych jak i firm zwanych dalej ogólnie Zleceniodawcą.
§7. Studio Reklamowe VICTORIA Karina Adam zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.

§8. Korzystanie z usług Studio Reklamowe VICTORIA Karina Adam oznacza pełna akceptację regulaminu i zasad w nim zawartych oraz akceptację zasad ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych, kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i praw pokrewnych.

2. Prawa autorskie

§1 Studio Reklamowe VICTORIA oświadcza, że do momentu przeniesienia praw autorskich do projektów graficznych wykonanych przez Studio Reklamowe VICTORIA na rzecz Zamawiającego, projekty graficzne są własnością Studio Reklamowe VICTORIA i są chroniony prawami autorskimi, wszelkie kopiowanie, powielanie, udostępnianie osobom trzecim jest zagrożone odpowiedzialnością karną. Przeniesienie praw autorskich do projektów graficznych odbywa się zgodnie z art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i wymaga odrębnych ustaleń.

3. Polityka prywatności

§1. Informujemy, że w związku z udostępnianiem treści strony internetowej www.studio-reklamowe.pl oraz przyjmowaniem danych w zamówieniach stosujemy tzw. technikę cookies polegającą na przechowywaniu informacji lub uzyskiwaniu dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym.
§2.Technika cookies jest stosowana w celu poprawy jakości działania Studio Reklamowe VICTORIA Karina Adam, a w szczególności:
• tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych treści;
• personalizacji usług świadczonych z wykorzystaniem strony bądź treści zamówień;
• dostarczania użytkownikom personalizowanych treści reklamowych.
§3. Ochrona danych osobowych:

•Zleceniodawca składając zamówienie jednoznacznie wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w treści zamówienia dla potrzeb realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych.

•Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Zleceniodawcę są przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.

4. Kalkulacje

§1. Kalkulacje wykonywane są do 7 dni od daty złożenia zapytania ofertowego.
§2. Kalkulacja zawiera ceny jednostkowe usług i produktów, koszty techniczne, przybliżony termin realizacji oraz koszt projektu.
§3. Jeżeli w kalkulację nie jest wliczony koszt projektu – minimalna cena projektu to 100 PLN, która jest doliczana automatycznie.
§4. Koszt projektu wzrasta adekwatnie do jego skomplikowania.
§5. Podane w kalkulacji ceny są cenami NETTO. Należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
§6. Kalkulacja jest ważna 21 dni od daty przesłania przez Studio Reklamowe VICTORIA Karina Adam

5. Zasady przyjmowania zleceń.

§1. Zlecenie złożone przez Zleceniodawcę musi mieć formę podpisanego formularza zamówienia.
§2. Zlecenia przyjmowane są drogą mailową lub osobiście w siedzibie Studio Reklamowe VICTORIA Karina Adam
§3. Zlecenia realizowane są dopiero po akceptacji przez Zleceniodawcę warunków płatności, kosztów związanych z realizacją zamówienia, formy jego wykonania oraz terminu, które ustala Studio Reklamowe VICTORIA Karina Adam.

6. Zasady akceptacji projektów

§1. W przypadku, gdy Klient chce skorzystać ze swoich projektów, wówczas gotowe projekty graficzne powinny być przesłane w skali 1:1 w formacie CorelDraw v.12 lub niższa, tekst zapisany w krzywych lub w formacie Photoshop z dołączonymi czcionkami lub zgodnie ze specyfikacają podaną przez Studio Reklamowe VICTORIA Karina Adam.
§2. Termin realizacji projektu graficznego zostanie ustalony w zależności od stopnia skomplikowania.
§3. Kolory wyświetlane na monitorze mogą różnić się od barw rzeczywistych – wynika to ze specyfiki wyświetlania obrazów na monitorze.
§4. Studio Reklamowe VICTORIA Karina Adam nie ponosi odpowiedzialności za błędy zaistniałe w projekcie przesłanym przez Zleceniodawcę.
§5. Studio Reklamowe VICTORIA Karina Adam nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po akceptacji projektu przez Zleceniodawcę.

7. Cena

§1. Cena wykonania projektu nie jest równoznaczna z zakupem majątkowych praw autorskich, stanowi natomiast koszt zaangażowania specjalistycznej wiedzy, sprzętu i oprogramowania.
§2. Aby Zleceniodawca mógł korzystać z projektu na poszczególnych polach eksploatacji konieczne jest zawarcie odrębnej umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich do danego projektu lub projektów (np. identyfikacja graficzna).

8. Rezygnacja z usług

§1. Rezygnacja z usług Studio Reklamowe VICTORIA Karina Adam powinna być złożona przez Zleceniodawcę w formie pisemnej przed akceptacją projektu, w takim przypadku Zleceniodawca obciążany jest kosztami w wysokości 40% kosztów netto zawartych w zaakceptowanej przez siebie ofercie cenowej po podpisaniu formularza zamówienia.
§2. W sytuacji, gdy Zleceniodawca dokona rezygnacji z usług Studio Reklamowe VICTORIA Karina Adam po akceptacji projektu, w takim przypadku Zleceniodawca obciążany jest kosztami w wysokości 100% kosztów netto zawartych w zaakceptowanej przez siebie ofercie cenowej po podpisaniu formularza zamówienia.

9. Formy płatności

§1. Płatność za wykonane usługi nastęuje na podstawie wystawionej faktury VAT i może odbyć się w następujący sposób: płatność przelewem bankowym na konto firmowe lub płatność gotówką w siedzibie Studio Reklamowe VICTORIA Karina Adam
§2. Termin zapłaty wynosi standardowo 7 dni, jednak Zleceniodawca może wystąpić o wydłużeni tego terminu.

10. Warunki zgłoszenia reklamacji

Studio Reklamowe VICTORIA Karina Adam przyjmuje reklamacje towaru na ogólnych zasadach określonych w kodeksie postępowania cywilnego, zarówno dotyczące jakości i ilości reklamowanego towaru, jak również terminów rozpatrywania reklamacji z zastrzeżeniem poniższych postanowień:

§1. Reklamację może złożyć każdy Zleceniodawca, który zrealizował zamówienie.
§2. Reklamacje można złożyć pisemnie na adres biuro@studio-reklamowe.pl.
§3. Zgłaszając reklamację Zleceniodawca winien jest zawsze posługiwać zamówieniem, które chce zareklamować.
§4. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.Każda reklamacja zgłoszona przez Zleceniodawcę i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.
§5. Terminy zgłoszenia reklamacji: reklamacje można złożyć do 2 dni od realizacji zamówienia.
§6. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.
§7. Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.
§8. Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego.
§9. Kolory, wygląd, kształt oraz jakość nadruków niektórych produktów mogą w nieznacznym stopniu odbiegać od oryginałów. Nie stanowi to podstawy do ewentualnych reklamacji.
§10. Wszelkie reklamacje kolorystyczne będą rozpatrywane na podstawie wzorów kolorystycznych pisemnie zaakceptowanych przez Zleceniodawce i przyjętych do druku.
§11. We wszystkich metodach drukowania – reklamacji nie podlegają nieznaczne odchylenia od zatwierdzonego przez Zleceniodawce wzorca kolorystycznego. To samo odnosi się do porównania odbitek próbnych z drukiem nakładu.
§12. Studio Reklamowe VICTORIA Karina Adam nie rozpatruje reklamacji związanych z błędami merytorycznymi np. literówka, po akceptacji przez Zamawiającego projektów graficznych.
§13. Studio Reklamowe VICTORIA Karina Adam nie rozpatruje reklamacji jeżeli zmiany do projektu zostały wniesione przez Zleceniodawcę po akceptacji projektu graficznego, a Zamawiający nie uzyskał pisemne zapewnienie o możliwości wprowadzanie zmian ze strony swojego opiekuna – grafika.
§14. Zastrzegamy sobie prawo do +/-5% odstępstw w zamówieniu.

11. Zakres odpowiedzialności

§1. Studio Reklamowe VICTORIA Karina Adam nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zlecenia wynikające z działania czynników niezależnych od Właściciela Studio Reklamowe VICTORIA Karina Adam : awarii sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, katastrof naturalnych oraz innych zdarzeń losowych. W razie wystąpienia powyższych okoliczności Studio Reklamowe VICTORIA Karina Adam zobowiązuje się w najszybszym możliwym terminie powiadomić Zleceniodawcę.
§2. Studio Reklamowe VICTORIA Karina Adam nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zleceniu. Właściciel Studio Reklamowe VICTORIA Karina Adam zastrzega sobie możliwość odrzucenia zlecenia, jeśli zawiera ono treści obelżywe, zniesławiające, naruszające dobra osobiste osób trzecich lub naruszające obowiązujące prawodawstwo.
§3. Studio Reklamowe VICTORIA Karina Adam ponad to nie ponosi odpowiedzialności za: 

• wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści, w których nie były dokonywane korekty przez Studio Reklamowe VICTORIA Karina Adam;

• wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, w których nie były dokonywane korekty przez Studio Reklamowe VICTORIA Karina Adam;

• wydruk prac zaakceptowanych przez Klienta, a zawierających błędy techniczne lub treściowe np. literówki;

• opóźnienia w dostawie materiałów przez firmy zewnętrzne;

• opóźnienia w druku, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od Studio Reklamowe VICTORIA Karina Adam;

• opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta.
§4. Studio Reklamowe VICTORIA Karina Adam nie odpowiada za nieprofesjonalne montaże wykonane przez klientów. Stosowanie nieodpowiednich technik mocowań reklam powoduje uszkodzenia wykonanych przez Zleceniobiorcę zamówień i nie będzie uwzględniane jako zgłoszenie reklamacyjne.
§5. Studio Reklamowe VICTORIA Karina Adam nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe z używania do innych celów niż przewidziane w przeznaczeni.
§6. Zleceniodawca składając zamówienie oświadcza, że jest właścicielem praw do powielania i reprodukcji materiałów (plików) przekazanych Studio Reklamowe VICTORIA Karina Adam do obróbki. Studio Reklamowe VICTORIA Karina Adam nie odpowiada za szkody wynikające z naruszenia praw osób trzecich do materiału przyjętego do realizacji zlecenia.

12. Gwarancje

Oferowane przez Studio Reklamowe VICTORIA Karina Adam produkty i wykonywane prace objęte są gwarancją. Długość gwarancji jest zależna od rodzaju zlecenia, użytych materiałów itd.

Gwarancją nie są objęte:
• wady wynikłe z używania do innych celów niż przewidziane w przeznaczeniu,
• uszkodzenia powstałe podczas montażu, oprawy, wieszania, mocowania, do mocowania banerów i siatek mesh należy w miarę możliwości stosować liny elastyczne tzw bunge – gdyż znacznie lepiej kompensują one naprężenia od wiatru niż sztywne sznurki lub opaski samozaciskowe
• uszkodzenia powstałe podczas stosowania niewłaściwej konserwacji i przechowywania, banery i szyldy reklamowe narażone na przetarcia mechaniczne, częste dotykanie, mycie lub wycieranie powinny zostać dodatkowo zabezpieczone poprzez np laminowanie, lakierem UV.
• uszkodzenia mechaniczne i zdarzenia losowe wynikające z warunków atmosferycznych ( siła wiatru jaką wytrzymują banery to standardowo przyjęte 55 km/h),
• tolerancje wymiarowe mniejsze niż 2cm na każdy 1m – ze względu na dużą elastyczność materiału – drobne zmarszczenia powstałe w trakcie zgrzewania krawędzi wydruku,
• różnice kolorystyczne wydruku względem monitora, jeżeli nie została wykonana i zaakceptowana próbka kolorystyczna

13. Postanowienia i uwagi końcowe

§1. Złożenie zamówienia w Studio Reklamowe VICTORIA Karina Adam oznacza pełną akceptację regulaminu i zasad w nim zawartych.
§2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych.
§3. Studio Reklamowe VICTORIA Karina Adam zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.studio-reklamowe.pl